P


patrònims

arbres

comentaris

Palmada, Palmade

palmera

 

Palmarola, Palmerola

"

diminutius/topònim = lloc plantat

Palmer

"

anglès i català

Palmés, Palmí

"

català

Palmier, Palmièr

"

francès i occità

Paré(s), Perer, Perés

perera

 

Parera, Perera

"

 

Parazols, Parerols, Pererols

"

diminutius

Paumier, Paulmier, Paummier

palmera

francès

Peret, Perey

perera

 

Perier

"

occità : "perièr" =perer

Pi, Pin, Pini, Piny, Py

pi

català i occità. (Py és una grafia francesa)

Pibouleu

poll

de l'occità "pibol" = poll

Pidelaserra, Pidemont, 
Pidemunt, Pidevall

pi

noms compostos

Pignol, Pignolé

"

occità : "pinhol" = pinya
també  topònim = lloc plantat 

Pinan

"

 

Pinadell, Pinadella

"

 

Pinar(d)

"

Català et Castellà.
Topònim = lloc plantat (= pineda)

Pinatel, Pignatel

"

Occità : Provença

Pinault, Pineau, Pineault

"

diminutius

Pineda

"

Topònim = lloc plantat

Pinel

"

occità : diminutiu

Pinell, Pinetell

"

català : diminutius

Pinochet

"

s'encontra  també a Bretanya

Pinós, Pinosa

"

Topònim = lloc plantat

Pomar, Pomarèda, Pumar, Pumareda

pomera

Topònim = lloc plantat

Pomer, Pomera, Pomès

"

L'arbre mateix. (Plural = topònim)

Pomerola, Pumerola

"

 

Pommier, Pomiès

"

francès

Pruet

prunera

occità : dialecte gascó

Prunier, Prunière

"

 

Pull

poll

 variant de "poll"

ALTRA RECERCA RETORN