G-H-I


patrònims

arbres

comentaris

Gabernet

roser de pastor / gavarrera

De la forma dialectal: gavarnera.
final -et = Topònim, lloc plantat

Garrabé

"

 

Garric(ch)

garric

del llatí : garriga. 

Garriga, Garrigues

"

Topònim = lloc plantat

Garrigó, Garrigola, Garrigoles, Garrigou

"

diminutius
Garrigou és una grafia francesa que conserva la fonètica rossellonesa.

Garrigós, Garrigosa

"

Topònim = lloc plantat

Garriguella

"

Topònim = diminutiu

Genestà, Genestar

ginesta

Topònim = lloc plantat

Genest, Genet

"

 

Genebreda, Ginabreda

ginebre

Topònim = lloc plantat

Ginebra

"

 

Ginesta, Gineste

ginesta

Gineste: grafia francesa que conserva la fonètica rossellonesa.

Ginestà, Ginestar

"

Topònim = lloc plantat

Grabowski
Grabowicz

bedoll

polonès, topònims
final -ski = de (provinença)
final- icz indica un orígen de l'est del país

Grafeille, Grafeuil, Graffeuil, Grafeuille, Graffeuille

grèvol

francès

Graffoulière, Grafoulière

"

occità amb grafia francesa. Topònim = lloc plantat

Grife, Grifoul

"

occità 

Hallet

salze

Topònim = lloc plantat (Belgica)

Hayet

faig

occità dialecte gascó
Topònim = lloc plantat

Homs

om

grafia francesa

Ibos

teix

gal

ALTRA RECERCA RETORN